Rådets beslut (EU) 2020/1115 av den 24 juli 2020 om fastställande av den ståndpunkt som ska intas på Europeiska unionens vägnar i den gemensamma kommitté som inrättats genom avtalet mellan Europeiska gemenskapen, å ena sidan, och Danmarks regering och Färöarnas Landsstyre, å andra sidan, vad gäller antagandet av ändringar av protokollen nr 1 och 4 till avtalet