Sklep Sveta (EU) 2020/1115 z dne 24. julija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu