Paranduseelarve nr 6/2010: II jagu - Euroopa Ülemkogu ja nõukogu; III jagu - Komisjon; X jagu - Euroopa välisteenistus Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010 . aasta resolutsioon nõukogu seisukoha kohta Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarve paranduseelarve nr 6/2010 projekti kohta, II jagu – Euroopa Ülemkogu ja nõukogu, III jagu – Komisjon, X jagu – Euroopa välisteenistus (13475/2010 – C7-0262/2010 – 2010/2094(BUD))