Απόφαση της Επιτροπής της 14ης Ιανουαρίου 2021 για την έγκριση, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των τροποποιήσεων των παραρτημάτων 14-Α και 14-Β της συμφωνίας οικονομικής εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ιαπωνίας 2021/C 81 I/01