Euromüntide autentimine ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemine ***I Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus euromüntide autentimise ja ringlusse kõlbmatute euromüntide käitlemise kohta (KOM(2009)0459 – C7-0207/2009 – 2009/0128(COD))