Kirjalik küsimus E-6523/09, mille on esitanud Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Põllumajanduslikud ja keskkonnameetmed mesilaste ja teiste tolmeldavate putukate kaitsmiseks