Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) 2019/2105 της Επιτροπής της 9ης Δεκεμβρίου 2019 σχετικά με την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 474/2006 όσον αφορά τον κατάλογο αερομεταφορέων οι οποίοι υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή σε περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ένωσης (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)