Euroopa andmekaitseinspektori arvamus komisjoni ettepanekute kohta võtta vastu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/43/EÜ, mis käsitleb raamatupidamise aastaaruannete ja konsolideeritud aruannete kohustuslikku auditit, ning määrus avaliku huvi üksuste kohustusliku auditiga seonduvate erinõuete kohta