Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawie zmiany do wniosku Komisji COM(2011) 626 final/3 dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego wspólną organizację rynków produktów rolnych ( „rozporządzenia o jednolitej wspólnej organizacji rynków” ) COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)