Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus teemal „Muudatus komisjoni ettepanekus KOM(2011) 626 (lõplik/3): Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus (ÜTK määrus)” COM(2012) 535 final – 2012/0281 (COD)