Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης [Υπόθεση M.7872 — Novartis/GSK (Ofatumumab Autoimmune Indications)] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)