Üldiste tariifsete soodustuste kava ***I Euroopa Parlamendi 13. juuni 2012 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (COM(2011)0241 – C7-0116/2011 – 2011/0117(COD))