Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon#KOLMAS OSA - LIIDU SISEPOLIITIKA JA -MEETMED#V JAOTIS - VABADUSEL, TURVALISUSEL JA ÕIGUSEL RAJANEV ALA#3. peatükk - Õigusalane koostöö tsiviilasjades#Artikkel 81#(endine EÜ asutamislepingu artikkel 65)