Sloveenia valitsuse teade kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/73/EÜ (mis käsitleb maagaasi siseturu ühiseeskirju) (edaspidi „gaasidirektiiv” ) artikli 10 lõikega 2 ettevõtja Plinovodi, d. o. o., Cesta Ljubljanske brigade 11b, 1001 Ljubljana, Sloveenia ülekandesüsteemi halduriks määramise kohta