Komisjoni arvamus, 31. mai 2012 , Soomes asuva Talvivaara kaevanduse uraanikaevandamiskäitise radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise kava kohta vastavalt Euratomi asutamislepingu artiklile 37