Предварително уведомление за концентрация (Дело COMP/M.6099 — AP/Takko) — Дело кандидат за опростена процедура Текст от значение за ЕИП