Makromajanduse tasakaalunihete ennetamine ja korrigeerimine ***I Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus makromajanduse tasakaalunihete ennetamise ja korrigeerimise kohta (COM(2010)0527 – C7-0301/2010 – 2010/0281(COD))