2011/36/EL: Komisjoni otsus, 20. jaanuar 2011 , 1,3-dikloropropeeni kandmata jätmise kohta nõukogu direktiivi 91/414/EMÜ I lisasse (teatavaks tehtud numbri K(2011) 119 all) EMPs kohaldatav tekst