Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση COMP/M.5770 — CD&R/BCA) — Υπόθεση υποψήφια για απλοποιημένη διαδικασία Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ