Kirjalik küsimus E-008332/11 Raül Romeva i Rueda (Verts/ALE) komisjonile. Direktiivi 2008/1/EÜ mittetäitmine l'Alcoras (Valencia piirkond, Hispaania) REYVALile kompleksse keskkonnaloa andmisel