Ανακοίνωσης της Επιτροπής Έγγραφο καθοδήγησης προς τα κράτη μέλη σχετικά με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/402 της Επιτροπής για την εξάρτηση της εξαγωγής ορισμένων προϊόντων από την προϋπόθεση της προσκόμισης άδειας εξαγωγής, όπως τροποποιήθηκε τελευταία με τον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2020/426 της Επιτροπής 2020/C 91 I/02