2012/119/EL: Komisjoni rakendusotsus, 10. veebruar 2012 , millega kehtestatakse eeskirjad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivis 2010/75/EL (tööstusheidete kohta) osutatud andmete kogumist ning PVT-viitedokumentide väljatöötamist ning nende kvaliteedi tagamist käsitlevate suuniste kohta (teatavaks tehtud numbri C(2012) 613 all) EMPs kohaldatav tekst