Kirjalik küsimus E-010951/10 Reinhard Bütikofer (Verts/ALE), Helga Trüpel (Verts/ALE) ja Bas Eickhout (Verts/ALE) komisjonile. Euroopa kulutuste lisandväärtus: mitmekordistav ja ülekanduv mõju