Valikulise püügi keeld ning lesta ja hariliku kammelja püügipiirangud Läänemeres, Suur- ja Väike-Beltis ning Sundis ***I Euroopa Parlamendi 23. novembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 2187/2005 seoses valikulise püügi keeluga ning lesta ja hariliku kammelja püügipiirangutega Läänemeres, Suur- ja Väike-Beltis ning Sundis (KOM(2010)0325 – C7-0156/2010 – 2010/0175(COD))