Kirjalik küsimus E-009354/11 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Tulekahjuohvritele makstavate hüvitiste lahutamine Kreeka eelarvestrateegia kavast keskpikas perspektiivis