Nolīgums par ostas valsts pasākumiem nelegālas, nereģistrētas un neregulētas zvejas aizkavēšanai, novēršanai un izskaušanai *** Eiropas Parlamenta 2011. gada 10. maija normatīvā rezolūcija par projektu Padomes lēmumam par to, lai Eiropas Savienības vārdā apstiprinātu Nolīgumu par ostas valsts pasākumiem, lai aizkavētu, novērstu un izskaustu nelegālu, nereģistrētu un neregulētu zveju (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))