Leping, milles käsitletakse sadamariigi meetmeid ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks *** Euroopa Parlamendi 10. mai 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon nõukogu otsuse eelnõu kohta, millega kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks leping sadamariigi võetavate meetmete kohta ebaseadusliku, teatamata ja reguleerimata kalapüügi vältimiseks, ärahoidmiseks ja lõpetamiseks (05571/2011 – C7-0068/2011 – 2010/0389(NLE))