Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmine: AT/AT&S, Austria Euroopa Parlamendi 14. septembri 2011 . aasta resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006 . aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/008 AT/AT&S, Austria) (KOM(2011)0339 – C7-0160/2011 – 2011/2125(BUD))