Vec C-262/08: Rozsudok Súdneho dvora (tretia komora) z  10. júna 2010 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Østre Landsret — Dánsko) — CopyGene A/S/Skatteministeriet (Šiesta smernica o DPH — Oslobodenia — Článok 13 A ods. 1 písm. b) — Nemocničná a lekárska starostlivosť — Úzko súvisiace plnenia — Riadne uznané zariadenia podobnej povahy ako sú nemocničné zariadenia alebo liečebné a diagnostické strediská — Súkromná banka kmeňových buniek — Služby odberu, prepravy, analýzy a uskladnenia pupočníkovej krvi novorodencov — Prípadné autológne alebo alogénne použitie kmeňových buniek)