Kohtuasi T-190/10: Üldkohtu 28. märtsi 2012 . aasta otsus — Egan ja Hackett versus parlament (Juurdepääs dokumentidele — Määrus (EÜ) nr 1049/2001 — Euroopa Parlamendi endiste liikmete assistentide registrid — Juurdepääsu keelamine — Eraelu puutumatuse ja isikupuutumatuse kaitset käsitlev erand — Üksikisikute kaitse isikuandmete töötlemisel — Määrus (EÜ) nr 45/2001)