Tooted, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust * Euroopa Parlamendi 5. juuli 2011 . aasta seadusandlik resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse otsust 2004/162/EÜ seoses toodetega, mille suhtes saab kohaldada dokimaksuvabastust või -vähendust (KOM(2010)0749 – C7-0022/2011 – 2010/0359(CNS))