Euroopa Parlamendi 26. märtsi 2020. aasta seadusandlik resolutsioon, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu millega muudetakse määrust (EL) nr 1303/2013, määrust (EL) nr 1301/2013 ja määrust (EL) nr 508/2014 seoses erimeetmetega investeeringute kaasamiseks liikmesriikide tervishoiusüsteemidesse ja muudesse majandussektoritesse, et reageerida COVID-19 puhangule [Koroonaviirusega võitlemise investeerimisalgatus] (COM(2020)0113 – C9-0083/2020 – 2020/0043(COD))