Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 15.11.2012.#Gothaer Allgemeine Versicherung AG jt versus Samskip GmbH.#Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Landgericht Bremen.#Õigusalane koostöö tsiviilasjades – Määrus (EÜ) nr 44/2001– Artiklid 32 ja 33 – Kohtuotsuste tunnustamine – Mõiste „otsus” – Kohtuotsuse mõju rahvusvahelisele pädevusele – Kohtualluvuse kokkulepe.#Kohtuasi C-456/11. Euroopa Kohtu otsus (kolmas koda), 15.11.2012