Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1095/2010, 24. november 2010 , millega asutatakse Euroopa Järelevalveasutus (Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve), muudetakse otsust nr 716/2009/EÜ ning tunnistatakse kehtetuks komisjoni otsus 2009/77/EÜ