Komission päätös , tehty 11 päivänä joulukuuta 2007 , lajin Gallus gallus jalostusparvissa esiintyvän salmonellan valvontaohjelmien hyväksymisestä tietyissä kolmansissa maissa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 2160/2003 mukaisesti ja päätöksen 2006/696/EY muuttamisesta siipikarjan ja siitosmunien tuonnissa sovellettavien tiettyjen kansanterveyttä koskevien vaatimusten osalta (tiedoksiannettu numerolla K(2007) 6094) (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti) (2007/843/EY)