Komisjoni otsus , 11. detsember 2007 , millega kiidetakse heaks teatavate kolmandate riikide salmonella kontrolli programmid liigi Gallus gallus aretuskarjades vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 2160/2003 ja muudetakse otsust 2006/696/EÜ seoses kodulindude ja haudemunade impordi suhtes kohaldatavate tervishoiunõuetega (teatavaks tehtud numbri K(2007) 6094 all) (EMPs kohaldatav tekst) (2007/843/EÜ)