Απόφαση της Επιτροπής της 11ης Δεκεμβρίου 2007 για την έγκριση των προγραμμάτων ελέγχου της σαλμονέλας στα σμήνη αναπαραγωγής του είδους Gallus gallus σε ορισμένες τρίτες χώρες, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 2160/2003 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2006/696/ΕΚ όσον αφορά ορισμένες απαιτήσεις δημόσιας υγείας στις εισαγωγές πουλερικών και αυγών επώασης [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό Ε(2007) 6094] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) (2007/843/ΕΚ)