KOMISJONI ARUANNE EUROOPA PARLAMENDILE, NÕUKOGULE, EUROOPA MAJANDUS- JA SOTSIAALKOMITEELE NING REGIOONIDE KOMITEELE Euroopa Komisjoni aastaaruanne stabiliseerimisvahendi rakendamise kohta 2009. aastal {SEK(2010)1114}