Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2009/65/EÜ, 13. juuli 2009 , vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (uuesti sõnastatud) (EMPs kohaldatav tekst)