Komisjoni teatis, mis on seotud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. märtsi 1994 . aasta direktiivi 94/9/EÜ (plahvatusohtlikus keskkonnas kasutatavaid seadmeid ja kaitsesüsteeme käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) rakendamisega EMPs kohaldatav tekst (Direktiivi kohaste ühtlustatud standardite pealkirjade ja viidete avaldamine)