Liidetud kohtuasjad C-483/11 ja C-484/11: Euroopa Kohtu (kuues koda) 14. detsembri 2011 . aasta määrus (Tribunalul Argeș — Rumeenia eelotsusetaotlus) — Andrei Emilian Boncea, Filofteia Catrinel Boncea, Adriana Boboc, Cornelia Mihăilescu (C-483/11), Mariana Budan (C-484/11) versus Statul român (Eelotsusetaotlus — Kodukorra artikkel 43, artikli 92 lõige 1 ja artikli 103 lõige 1 — Euroopa Liidu põhiõiguste harta — Kahju hüvitamine kommunistliku režiimi ajal poliitilistel põhjustel süüdimõistetud isikutele — Õigus kantud mittevaralise kahju hüvitamisele — Liidu õiguse rakendamata jätmine — Ilmne Euroopa Kohtu pädevuse puudumine)