Kohtuasi C-53/10: Euroopa Kohtu (esimene koda) 15. septembri 2011 . aasta otsus (Bundesverwaltungsgerichti (Saksamaa) eelotsusetaotlus) — Land Hessen versus Franz Mücksch OHG (Keskkond — Direktiiv 96/82/EÜ — Ohtlike ainetega seotud suurõnnetuste ohu ohjeldamine — Vältimine — Vajalikud kaugused üldkasutatavate alade ja käitiste vahel, kus leidub suures koguses ohtlikke aineid)