Töötajate liikumisvabadus Euroopa Liidu piires ***I Euroopa Parlamendi 7. septembri 2010 . aasta õigusloomega seotud resolutsioon ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus töötajate liikumisvabaduse kohta Euroopa Liidu piires (kodifitseeritud tekst) (KOM(2010)0204 – C7-0112/2010 – 2010/0110(COD))