Vec C-246/10: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  3. januára 2011 — Európska komisia/Luxemburské veľkovojvodstvo