Kirjalik küsimus E-010581/10 Michail Tremopoulos (Verts/ALE) komisjonile. Ettevõtete maksumäära ühtlustamine