Paranduseelarve projekt nr 1/2012: ITERi rahastamine Euroopa Parlamendi 20. aprilli 2012 . aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2012. aasta paranduseelarve projekti nr 1/2012 kohta, III jagu – Komisjon (08136/2012 – C7-0088/2012 – 2012/2011(BUD))