Euroopa Parlamendi õigusloomega seotud resolutsioon nõukogu ühise seisukoha kohta, eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 999/2001, millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad (14224/4/2006 - C6-0432/2006 - 2004/0270B(COD))