2012/484/EL: Komisjoni rakendusotsus, 21. august 2012 , isikuandmete piisava kaitse kohta Uruguay Idavabariigis seoses isikuandmete automaatse töötlemisega vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (teatavaks tehtud numbri C(2012) 5704 all) EMPs kohaldatav tekst