2012/484/EU: Prováděcí rozhodnutí Komise ze dne 21. srpna 2012 podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o odpovídající ochraně osobních údajů Uruguayskou východní republikou v souvislosti s automatizovaným zpracováváním osobních údajů (oznámeno pod číslem C(2012) 5704) Text s významem pro EHP