Kirjalik küsimus E-010091/11 Franziska Katharina Brantner (Verts/ALE) komisjonile. VP/HR – Euroopa välisteenistus: personaliolukord